ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงาน-บ้านตลาดค้อ หมู่ที่ ๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านแคน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
จ้างเหมารถปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๕ ศพด.บ้านจังหาร ศพด.บ้านแคน และ ศพด.บ้านเหล่างิ้ว สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๖ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อผ้าประดับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2565 (จำนวน 3 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างเหมากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำห้วยลำหลอด บ้านจังหาร-บ้านตลาดค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 65
จ้างเหมาทำฉากป้ายห้องประชุมเทศบาล และป้ายชื่ออะคริลิคติดสติ๊กเกอร์หัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างฉีดพ่นยุง ภายในเขตเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓o กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อแบตเตอรี่และหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
ซื้อแบตเตอรี่และหัวเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓o กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓o กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓o กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจ่าเหลา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเข้าพรรษา (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินสายหลังวัดป่าเทวาพิทักษ์ บ้านตลาดค้อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินบริเวณถนนดินสายหนองลุ่ม บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ ซอย (เทศบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12-บ้านเม็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓o กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ - บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 65
ซื้อท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนซอยภายในหมู่บ้าน บ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓ (เทศบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๓ ศูนย์ ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๓ แห่ง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
จ้างปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ (เทศบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓ (เทศบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทิศใต้หมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ ๙ (เทศบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65