แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 65 58
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 65 32
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   17 ก.ย. 63 128
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานคลัง   1 พ.ย. 62 185
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   1 พ.ย. 62 183
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1 พ.ย. 62 148
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 พ.ย. 62 161
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   1 พ.ย. 62 152
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   1 พ.ย. 62 142
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสาธารณสุข   1 พ.ย. 62 163
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสังคมสงเคราะห์   1 พ.ย. 62 140
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม)   1 พ.ย. 62 159
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)   1 พ.ย. 62 150
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   1 พ.ย. 62 138
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น)   1 พ.ย. 62 160
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   1 พ.ย. 62 137
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   1 พ.ย. 62 171
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 61 205