คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 64 61
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 62 125
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 62 63
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 62 73
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 62 82
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 62 63
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 62 88
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 62 55
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 62 71
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 62 50
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 62 65
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 62 64
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 62 62
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 62 53
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 62 72
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 62 77
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 62 64
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 62 63
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 62 55
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 62 69
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 62 60
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 62 71
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 62 55
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 62 63
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 62 65
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 62 65
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 62 65
การรับนักเรียนระดับก่อนประถม สังกัด อปท   1 ต.ค. 62 71
การรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีถึงแก่กรรม)   1 ต.ค. 62 65
การลงทะเบียนรับเบี้ยพิการ   1 ต.ค. 62 64