เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00015
วานนี้ 00022
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00622
ปีนี้ 04503
ปีก่อน 09262
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข้อมูลการสร้างการรั.
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลจังหาร - 9 ส.ค. 2566(ดู 18) 
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 9 ส.ค. 2566(ดู 13) 
  ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 26) 
  5 วิธีการประหยัดดพลังงาน - 28 มิ.ย. 2566(ดู 26) 
  ภาพประกอบการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลจังหาร - 26 มิ.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2566 - 14 มิ.ย. 2566(ดู 28) 
  ประกาศ เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 24 พ.ค. 2566(ดู 34) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 10 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 10 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 25866 - 27 ก.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 35) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 - 31 ม.ค. 2566(ดู 64) 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 26 พ.ย. 2565(ดู 40) 
  ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 16 พ.ย. 2565(ดู 32) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-1986 ร้อยเอ็ด - 24 เม.ย. 2566(ดู 54) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) - 18 เม.ย. 2566(ดู 41) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - 7 เม.ย. 2566(ดู 51) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) - 10 มี.ค. 2566(ดู 48) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) - 17 ต.ค. 2565(ดู 95) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) - 21 ก.ค. 2565(ดู 119) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) - 21 เม.ย. 2565(ดู 157) 
  จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ สายหนองเขวาพร้อมขุดดินคลองไส้ไก่ บ้านจังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการสุขภาพจิตในชุมชน บ้านงิ้วงาน หมู่ที่ 12 (ดู 23)

โครงการหมู่บ้านมหัศจรรย์ 2,500 วัน ของชีวิต บ้านเม็ก หมู่ที่ 13 (ดู 22)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณะสุขผู้ใช้บริการด้านสุขภาพในชุมชน (ดู 21)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 86)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 84)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 295)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 298)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 298)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 378)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 432)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 831)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 608)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 596)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 668)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 : [15 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [10 ส.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 : [18 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 : [14 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 : [11 พ.ค. 2566]
  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [27 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน : [26 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [24 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [24 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร