เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00011
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00059
เดือนก่อน 00818
ปีนี้ 01552
ปีก่อน 06264
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข้อมูลการสร้างการรั.
  สื่อประชาสัมพัธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่  - 15 ก.พ. 2567(ดู 40) 
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด - 26 ม.ค. 2567(ดู 136) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 74) 
  ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 80) 
  ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 6 ธ.ค. 2566(ดู 124) 
  การรับสมัครประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 14 พ.ย. 2566(ดู 95) 
  การรับสมัครประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 14 พ.ย. 2566(ดู 100) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 10) 
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  - 8 ก.พ. 2567(ดู 10) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 10) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  - 31 ม.ค. 2567(ดู 11) 
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี 2566 - 24 พ.ย. 2566(ดู 79) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 24 พ.ย. 2566(ดู 81) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 30 ต.ค. 2566(ดู 95) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566) - 4 ต.ค. 2566(ดู 182) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-1986 ร้อยเอ็ด - 24 เม.ย. 2566(ดู 197) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) - 18 เม.ย. 2566(ดู 196) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - 7 เม.ย. 2566(ดู 171) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) - 10 มี.ค. 2566(ดู 152) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) - 17 ต.ค. 2565(ดู 240) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) - 21 ก.ค. 2565(ดู 234) 
  จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ โครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม ตามโครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างจัดทำอาหาร และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  ซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-06
  จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-30

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจังหาร ลงเเขกเกี่ยวข้าว (ดู 145)

โครงการสุขภาพจิตในชุมชน บ้านงิ้วงาน หมู่ที่ 12 (ดู 152)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณะสุขผู้ใช้บริการด้านสุขภาพในชุมชน (ดู 177)

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 193)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 203)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 432)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 408)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 445)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 547)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 574)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 1090)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 807)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 760)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 876)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 : [5 ธ.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 : [4 ธ.ค. 2566]
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [31 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [10 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 : [5 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2567 : [2 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 : [15 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [10 ส.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 : [18 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร