ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 16 ส.ค. 64 26
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 23 ก.ค. 64 26
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีการศึกษา 2564 21 พ.ค. 64 85
แผนกำหนดการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 พ.ค. 64 85
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร 5 พ.ค. 64 68
ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ 30 มี.ค. 64 104
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหารและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/4 19 ก.พ. 64 219
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ผ.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 170
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (เขตเลือกตั้งที่ 1) ส.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 172
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (เขตเลือกตั้งที่ 2) ส.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 171
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 4 ก.พ. 64 99
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4 ก.พ. 64 91
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร ส.ถ.1/1 4 ก.พ. 64 104
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ผ.ถ.1/1 4 ก.พ. 64 100
ดาวน์โหลดเอกสารส่ง กกต.ก่อนการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ก.พ. 64 96
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ม.ค. 64 73
ึูคู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล 14 ม.ค. 64 99
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 8 ม.ค. 64 57
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ต.ค. 63 89
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 1 ก.ย. 63 81
เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา บริษัทโมทย์กังวาฬ จำกัด เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ 21 ก.ค. 63 113
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยผ่านแอปพลิเคชั่น KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน 26 พ.ค. 63 244
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 พ.ค. 63 629
เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา บริษัทอินโฟร์ซอฟท์โซลูชั่น จำกัด เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ 29 เม.ย. 63 130
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในเขต ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 80
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขุดดิน และถมดินในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 76
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 69
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 77
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 9 เม.ย. 63 71
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 เม.ย. 63 122