สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายเมธี สาระพล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจุรีพร สารศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายนิติยพัฒน์ หานนท์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางกาญจนา นามศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางบุรียง ศรีงามเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลภัสรดา จตุรพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางภรณภัทร ศรีวิธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวภัทราภรณ์ จิตรเพียร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายจรัส ใจเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวฉัตรญาดา ดอนกระสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนัฐติยา อุคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสุภาพร สุริอาจ
ครู คศ.1


นางจันทร์เพ็ญ มุทนาเวช
ครู คศ.1


นางสาวสมปรารถนา ทองปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางลำไพ หมื่นหาวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมจิต ศรีอาภรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายอภิรักษ์ อุทัยวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายเด่น โพธิกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวณัฐธภา หระมาตรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายนิสากร พวงพิลา
พนักงานขับน้ำ


นายสมบัติเจริญ อุ่นจังหาร
พนักงานจ้างทั่วไป