การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 กิจรรม   25 มี.ค. 65 61
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 รอบที่ 1   5 เม.ย. 64 119
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 63 110
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 ม.ค. 63 163
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 62 157
เรื่องเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   2 ธ.ค. 62 623
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย   15 พ.ย. 62 142
ประกาศการลา พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน   15 พ.ย. 62 140