การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจังหาร ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 65 57
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 เม.ย. 64 163
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 64 113
นโยบบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 64 104
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   3 ก.พ. 63 162
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 63 171
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 ม.ค. 63 159
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   13 ม.ค. 63 170
มาตรการป้องกันการรับสินบน   13 ม.ค. 63 179
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารต่อสาธารณะ   13 ม.ค. 63 173
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 63 149
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   7 ม.ค. 63 164