สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีดและถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการบริหารและจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567