สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ และถุงมือยาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านจังหาร หมู่ที่ 3,4,17 และ 18 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 26 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
ซื้อสายส่งดับเพลิง แบบสายผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อกระจกโค้งจราจร (โพลีคาร์บอเนต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 19 ตำบลจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๖ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม (UHT) ช่วงปิดเทอม สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 125 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓o มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม (UHT) ช่วงปิดเทอม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบา่ลตำบลจังหาร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม (UHT) ช่วงปิดเทอม สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้วทั้ง ๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๙๔ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๖ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม สำหรับโครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้วตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566