ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 19

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร-บ้านแคน หมู่ที่ 17 จังหาร ถึงบ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร-บ้านแคน หมู่ที่ 17 จังหาร ถึงบ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร-บ้านแคน หมู่ที่ 17 จังหาร ถึงบ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ตามโครงการบริหารและจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565
ซื้อแบบพิมพ์ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง และรำวงย้อนยุค ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาประดับเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร จำนวน ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร 20 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร-บ้านแคน หมู่ที่ 17 จังหาร ถึงบ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2565
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านจังหาร-บ้านแคน หมู่ที่ 17 จังหาร ถึงบ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,487 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 12,435 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 574 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,731 ซม. เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓o ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓o ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงงาน-บ้านตลาดค้อ หมู่ที่ ๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านแคน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ เพื่อปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565