ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พ.ย. 2565 6
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 พ.ย. 2565 11
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 24 พ.ย. 2565 21
เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร 23 พ.ย. 2565 5
ประกาศ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2565 14
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 32
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 30
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 18
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ย. 2565 35
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจังหาร 8 ก.ย. 2565 2
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 7 ก.ย. 2565 52
ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว 1 ก.ย. 2565 57
ประกาศการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 22 ส.ค. 2565 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) 18 ส.ค. 2565 109
ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร 18 ส.ค. 2565 39
การประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค. 2565 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 ส.ค. 2565 69
ประกาศให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน 9 ส.ค. 2565 45
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 ก.ค. 2565 164
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 11 ก.ค. 2565 51
การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย 11 ก.ค. 2565 45
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 ก.ค. 2565 78
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 86
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 77
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 123
การประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจังหาร(พ.ศ.2566-2570) 23 มิ.ย. 2565 2
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20 / 2565 22 มิ.ย. 2565 53
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16,17,18,19/2565 14 มิ.ย. 2565 68
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 13 มิ.ย. 2565 63
วารสารประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 11 พ.ค. 2565 66