สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 24 พ.ค. 2566 5
ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน 23 พ.ค. 2566 4
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566) 28 เม.ย. 2566 4
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) 18 เม.ย. 2566 5
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 21
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 7
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2566 11
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 28 มี.ค. 2566 7
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 5
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มี.ค. 2566 59
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 มี.ค. 2566 20
เทศบาลตำบลจังหารเชิญชวนแสกน QR code เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2566 6 ก.พ. 2566 38
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 13 ม.ค. 2566 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 11 ม.ค. 2566 29
ภดส.7/2565 10 ม.ค. 2566 20
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2565) 10 ม.ค. 2566 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 ม.ค. 2566 26
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 ธ.ค. 2565 42
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็ต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 13 ธ.ค. 2565 28
เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พ.ย. 2565 40
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 พ.ย. 2565 113
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 24 พ.ย. 2565 98
เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร 23 พ.ย. 2565 38
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจังหาร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 22 พ.ย. 2565 32
ประกาศ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2565 41
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 82
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 60
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2565 44
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ก.ย. 2565 68
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจังหาร 8 ก.ย. 2565 33