สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายวิไล สุวรรณเมฆ
ประธานสภาเทศบาลตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0868603913


นายอุดมเดช พุทธิเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0815442404


นางบุญเพ็ง แย้มโกสุมภ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0944451280


นายชุติไชย ม่วงมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 1
เบอร์โทร : 0813920778


นายปฏิญญา การประกอบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 1
เบอร์โทร : 0986962232


นายหนูเทียร อุ่นจังหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 1
เบอร์โทร : 0800089542


นายจักรกฤษณ์ ไชยฮะนิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 1
เบอร์โทร : 0854888761


นายสุขสันต์ พูลวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 2
เบอร์โทร : 0857538554


นายสิงห์ทอง อำพรสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 2
เบอร์โทร : 0943744792


นางสงกรานต์ แก้วสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 2
เบอร์โทร : 0804413781


นายชิณกร มันทะรา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 2
เบอร์โทร : 0934531979


นายพรมมา พรรณขาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร เขต 2
เบอร์โทร : 0836620125