สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 67
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 170
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 105
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาศ   3 ต.ค. 2564 54
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   17 ก.ย. 2563 197
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานคลัง   1 พ.ย. 2562 278
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   1 พ.ย. 2562 271
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1 พ.ย. 2562 225
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 พ.ย. 2562 235
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   1 พ.ย. 2562 222
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   1 พ.ย. 2562 200
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสาธารณสุข   1 พ.ย. 2562 234
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสังคมสงเคราะห์   1 พ.ย. 2562 212
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม)   1 พ.ย. 2562 226
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)   1 พ.ย. 2562 225
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   1 พ.ย. 2562 214
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น)   1 พ.ย. 2562 235
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   1 พ.ย. 2562 193
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   1 พ.ย. 2562 250
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 2561 267