สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 43
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 159
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 92
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาศ   3 ต.ค. 2564 35
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   17 ก.ย. 2563 183
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานคลัง   1 พ.ย. 2562 259
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   1 พ.ย. 2562 246
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1 พ.ย. 2562 199
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 พ.ย. 2562 215
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   1 พ.ย. 2562 205
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   1 พ.ย. 2562 181
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสาธารณสุข   1 พ.ย. 2562 210
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสังคมสงเคราะห์   1 พ.ย. 2562 190
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม)   1 พ.ย. 2562 202
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)   1 พ.ย. 2562 201
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   1 พ.ย. 2562 194
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น)   1 พ.ย. 2562 215
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   1 พ.ย. 2562 173
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   1 พ.ย. 2562 227
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 2561 251