แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 93
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 46
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาศ   3 ต.ค. 2564 4
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   17 ก.ย. 2563 137
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานคลัง   1 พ.ย. 2562 210
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   1 พ.ย. 2562 200
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1 พ.ย. 2562 159
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 พ.ย. 2562 173
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   1 พ.ย. 2562 171
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   1 พ.ย. 2562 154
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสาธารณสุข   1 พ.ย. 2562 174
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสังคมสงเคราะห์   1 พ.ย. 2562 156
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม)   1 พ.ย. 2562 176
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)   1 พ.ย. 2562 164
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   1 พ.ย. 2562 153
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น)   1 พ.ย. 2562 177
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   1 พ.ย. 2562 147
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   1 พ.ย. 2562 187
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 2561 213