สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลจังหาร 26 กระบวนงาน   12 มี.ค. 2567 53
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลจังหาร 26 กระบวนงาน   11 ม.ค. 2566 82
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลจังหาร   30 มี.ค. 2565 154
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 2564 235
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2562 318
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 2562 240
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 2562 328
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 263
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 248
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 315
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 230
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 2562 253
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2562 265
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2562 219
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 2562 231
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 2562 219
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 2562 200
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 2562 225
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2562 325
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 2562 237
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2562 224
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 2562 220
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 2562 229
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 2562 255
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 2562 253
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 2562 213
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 2562 286
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 2562 241
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 2562 246
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 2562 222