สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลจังหาร 26 กระบวนงาน   12 มี.ค. 2567 88
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลจังหาร 26 กระบวนงาน   11 ม.ค. 2566 102
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลจังหาร   30 มี.ค. 2565 175
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 2564 253
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2562 338
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 2562 272
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 2562 355
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 300
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 271
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 352
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 267
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 2562 307
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2562 289
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2562 239
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 2562 269
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 2562 235
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 2562 221
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 2562 239
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2562 356
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 2562 259
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2562 255
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 2562 245
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 2562 259
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 2562 272
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 2562 290
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 2562 229
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 2562 314
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 2562 255
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 2562 260
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 2562 243