สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลจังหาร 26 กระบวนงาน   11 ม.ค. 2566 42
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลจังหาร   30 มี.ค. 2565 118
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 2564 205
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2562 285
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 2562 202
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 2562 242
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 230
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 199
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 277
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 198
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 2562 209
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2562 198
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2562 187
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 2562 192
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 2562 194
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 2562 173
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 2562 196
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2562 257
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 2562 197
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2562 191
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 2562 190
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 2562 199
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 2562 213
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 2562 224
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 2562 185
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 2562 226
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 2562 210
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 2562 213
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 2562 192
การรับนักเรียนระดับก่อนประถม สังกัด อปท   1 ต.ค. 2562 212