คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 16

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลจังหาร   30 มี.ค. 2565 57
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 2564 161
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2562 236
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 2562 159
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 2562 180
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 181
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 162
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 2562 233
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 2562 150
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 2562 162
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2562 143
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2562 145
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 2562 151
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 2562 157
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 2562 138
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 2562 161
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2562 172
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 2562 151
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2562 150
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 2562 148
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 2562 156
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 2562 160
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 2562 169
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 2562 155
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 2562 156
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 2562 170
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 2562 172
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 2562 155
การรับนักเรียนระดับก่อนประถม สังกัด อปท   1 ต.ค. 2562 168
การรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีถึงแก่กรรม)   1 ต.ค. 2562 158