สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   5 ม.ค. 2566 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 3
รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจัดเก็บรายได้หรือภาษี ประจำปี พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 5
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง รับรองสิ่งปลูกสร้าง งานไฟฟ้า/ประปา(กองช่าง) พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 7
แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2564   4 เม.ย. 2565 106
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 90
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 มี.ค. 2565 73
สรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2563 161
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 192