กองช่าง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายบุญทัน มนภูมา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปริญญา เถาว์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายจิรพงษ์ กุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายเอนก กุละคำแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเอรวัลณีย์ พั่วพันศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนศักดิ์ จันทะดวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ