สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลจังหาร

 
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
           เทศบาลตำบลจังหาร ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีที่ทำการเทศบาลตำบลจังหารตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 200 เมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน 2 เขตการเลือกตั้ง
           1.1.เนื้อที่
เทศบาลตำบลจังหารมีเนื้อที่ 24.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 15.312.5 ไร
ทิศเหนือ            ติดกับเทศบาลตำบลดงสิงห์
ทิศใต้                ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ทิศตะวันออก     ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา
ทิศตะวันตก       ติดกับเทศบาลตำบลสีแก้ว ทิศตะวันตก
 
           1.2.ภูมิประเทศ
           เป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดลงสู่แม่น้ำชีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
           2.1.จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจังหารเต็มทั้งหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขตการ เลือกตั้ง ได้แก่
เขต 1 ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านจังหาร     หมู่ที่ 3
2.บ้านนา           หมู่ที่ 8
3.บ้านจังหาร      หมู่ที่ 17
4. บ้านจังหาร     หมู่ที่ 4
5. บ้านแคน       หมู่ที่ 9
6. บ้านจังหาร     หมู่ที่ 18
7. บ้านโต้น        หมู่ที่ 6
8. บ้านงิ้วงาม     หมู่ที่ 12
9. บ้านจ่าเหล่า   หมู่ที่ 7
10. บ้านเม็ก       หมู่ที่ 13
 
เขต 2 ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านเหล่างิ้ว               หมู่ที่ 1
2. บ้านเหล่างิ้ว               หมู่ที่ 2
3. บ้านตลาดค้อ             หมู่ที่ 5
4. บ้านโนนขาม              หมู่ที่ 10
5. บ้านหัวงัว                  หมู่ที่ 11
6. บ้านลอมคอม             หมู่ที่ 14
7. บ้านเหล่างิ้ว               หมู่ที่ 15
8. บ้านเหล่างิ้ว               หมู่ที่ 16
9. บ้านโนนขาม              หมู่ที่ 19

 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 4245