สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางศศิกัญญา วิลเลียมส์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0898428919


นางจุรีพร สารศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0894207961


นายศุภชัย นิลสิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายนิติยพัฒน์ หานนท์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0621737539


นางกาญจนา นามศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางบุรียง ศรีงามเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางลภัสรดา จตุรพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางภรณภัทร ศรีวิธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางภัทราภรณ์ วิระพันธ์ุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายจรัส ใจเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวฉัตรญาดา ดอนกระสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0801862378


นางสาวทิพวรรณ เครือแวงมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : .0942821134


นางสุภาพร สุริอาจ
ครู คศ.2


นางจันทร์เพ็ญ มุทนาเวช
ครู คศ.2


นางสาวมณีรัตน์ อักษรวิลัย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0810489859


นางลำไพ หมื่นหาวงศ์
ผู้ดูแลเด็กทักษะ


นางสาวสมจิต ศรีอาภรณ์
ผู้ดูแลเด็กทักษะ


นายอภิรักษ์ อุทัยวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายเด่น โพธิกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสมปรารถนา ทองปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : -


นายนิสากร พวงพิลา
พนักงานขับรถน้ำ


นายสมบัติเจริญ อุ่นจังหาร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพุธ โมฆรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสำราญ อาษากิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสำรวย วรรณจินดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไพฑูรย์ คามจังหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอรนุช เกียรติขจร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนวลปรางค์ ผาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางลำใย ภานุสรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวรศักดิ์ กุลกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววณิชยา ผาสุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเจนจิรา สืบเหล่างิ้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายมนเฑียร วิชัยกำจร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวาสนา ยานะสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ