สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

นโยบาย


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบาย

นโยบายการพัฒนา
เทศบาลตำบลจังหาร


นโยบายการบริหาร
1. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
         พัฒนาด้านคมนาคมและการผังเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
         1.1 พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม จัดให้มีสะพานและแพข้ามลำน้ำ
         1.2 พัฒนาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งเพิ่มเติมและขยายเขตไฟฟ้าลงสู่พื้นที่การเกษตร
         1.3 พัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
         1.4 พัฒนาก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คลองส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
         1.5 พัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร จัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบัน ดังนี้
         2.1 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
         2.2 พัฒนาส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
         2.3 พัฒนาจัดให้มีตลาดในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทางการเกษตร
         2.4 พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
         เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
         3.1 พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
         3.2 พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ นันทนาการ ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้
         4.1 พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
         4.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
         4.3 พัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.4 พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงที่สาธารณะให้เป็นสวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว
         4.5 พัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่
5. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
         5.1 พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
         5.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญทางด้านศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         5.3 พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
         พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาลตำบลจังหาร ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานและพนักงานจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้
         6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก ตลอดจนพนักงานและลูกจ้าง
         6.2 พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล
         6.3 พัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ
         6.4 พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
         ​6.5 พัฒนาระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 908