สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางมนฤดี มหาราช
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิณ แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางรุจิรา ถิ่นการ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวขวัญเรือน เครือแวงมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิราพร สรรพคุณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวการันยาวีย์ อรรคดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาคร นพนิยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสิริพร อุ่นจังหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอุทัย ผาสุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวัฒนา รดารงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนัฐพล บุญแจ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายบัญญัติ วิชัยกำจร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชัยนาท อุ่นจังหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ