สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 9

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
คำขอจดทะเบียนพาพิชย์   15 มี.ค. 2567 30
บันทึกการรับเอกสารและพิจารณาขอรับใบอนุญาตและก่อสร้างอาคาร   15 มี.ค. 2567 29
แบบขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   15 มี.ค. 2567 28
แบบคำขอใช้น้ำประปา   15 มี.ค. 2567 28
แบบคำขอยกเลิกการใช้น้ำประปา   15 มี.ค. 2567 26
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   15 มี.ค. 2567 27
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   15 มี.ค. 2567 23
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง   15 มี.ค. 2567 27
แบบคำร้องรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   15 มี.ค. 2567 25
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน   15 มี.ค. 2567 27
ใบยืมครุภัณฑ์   15 มี.ค. 2567 30
หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   15 มี.ค. 2567 122
หนังสือคำร้องทุกข์   15 มี.ค. 2567 27
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   15 มี.ค. 2567 27
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์   15 มี.ค. 2567 29
แบบคำขอยกเลิกการใช้น้ำประปา   4 เม.ย. 2566 58
แบบคำขอใช้น้ำประปา   4 เม.ย. 2566 55
คำขอยกเลิกรับบริการขยะมูลฝอย   4 เม.ย. 2566 58
หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด   4 เม.ย. 2566 108
หนังสือคำร้องทุกข์/คำร้องทั่วไป   4 เม.ย. 2566 69
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   4 เม.ย. 2566 77
คอขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 เม.ย. 2566 86
แบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง   4 เม.ย. 2566 55
ใบยืมครุภัณฑ์   4 เม.ย. 2566 62
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน   4 เม.ย. 2566 64
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด   4 เม.ย. 2566 63
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เอดส์   4 เม.ย. 2566 55
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ศพตามประเพณี   4 เม.ย. 2566 57
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ   4 เม.ย. 2566 47
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 เม.ย. 2566 70