สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลจังหาร


วิสัยทัศน์

"โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพชีวิตประชาชน
ฟื้นฟูวัฒนธรรม หมู่บ้านน่าอยู่
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาด้านการมีส่วนร่วม/ธรรมาภิบาล
3. พัฒนาด้านการศึกษา
4. พัฒนาด้านสังคม , สาธารณะสุข
5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาด้านวัฒนธรรม , ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 801