สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 28
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 28
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 23
คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน   24 เม.ย. 2566 282
คู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน สำนักปลัด   12 ม.ค. 2566 92
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้   30 มี.ค. 2565 167
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   1 ต.ค. 2563 228
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC   1 ต.ค. 2563 534
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2563 532
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร   2 ธ.ค. 2562 306