สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 66
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 54
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลจังหาร   14 มี.ค. 2567 62
คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน   24 เม.ย. 2566 329
คู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน สำนักปลัด   12 ม.ค. 2566 111
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้   30 มี.ค. 2565 187
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   1 ต.ค. 2563 244
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC   1 ต.ค. 2563 552
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2563 544
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร   2 ธ.ค. 2562 332