สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   27 เม.ย. 2566 9
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 มี.ค. 2566 103
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 กิจรรม   25 มี.ค. 2565 150
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 รอบที่ 1   5 เม.ย. 2564 174
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2563 140
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 ม.ค. 2563 192
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 2562 186
เรื่องเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   2 ธ.ค. 2562 673
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย   15 พ.ย. 2562 169
ประกาศการลา พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน   15 พ.ย. 2562 172