สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   27 เม.ย. 2566 47
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 มี.ค. 2566 121
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 กิจรรม   25 มี.ค. 2565 167
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 รอบที่ 1   5 เม.ย. 2564 192
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2563 152
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 ม.ค. 2563 200
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 2562 192
เรื่องเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   2 ธ.ค. 2562 693
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย   15 พ.ย. 2562 178
ประกาศการลา พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน   15 พ.ย. 2562 200