การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 16

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 กิจรรม   25 มี.ค. 2565 74
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 รอบที่ 1   5 เม.ย. 2564 135
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2563 119
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 ม.ค. 2563 175
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 2562 167
เรื่องเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   2 ธ.ค. 2562 638
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย   15 พ.ย. 2562 151
ประกาศการลา พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน   15 พ.ย. 2562 152