สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   27 เม.ย. 2566 97
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 มี.ค. 2566 156
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 กิจรรม   25 มี.ค. 2565 199
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 รอบที่ 1   5 เม.ย. 2564 239
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2563 194
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   13 ม.ค. 2563 235
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 2562 226
เรื่องเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   2 ธ.ค. 2562 747
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย   15 พ.ย. 2562 218
ประกาศการลา พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน   15 พ.ย. 2562 252