สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 14

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 มี.ค. 2566 70
การเข้าร่วมรับนโยบายของผู้บริหาร   5 ม.ค. 2566 55
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐในการประเมินฯ   1 มี.ค. 2565 150
นโยบายการต่อต้านการับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ก.พ. 2564 196
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   1 ก.พ. 2564 210
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 196
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   10 ม.ค. 2563 209
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   10 ม.ค. 2563 205
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม   6 ม.ค. 2563 212