การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 16

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐในการประเมินฯ   1 มี.ค. 2565 64
นโยบายการต่อต้านการับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ก.พ. 2564 132
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   1 ก.พ. 2564 138
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 132
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   10 ม.ค. 2563 160
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   10 ม.ค. 2563 141
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม   6 ม.ค. 2563 151