สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   13 มี.ค. 2567 111
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 218
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจังหาร ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 237
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 เม.ย. 2564 286
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 206
นโยบบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 203
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   3 ก.พ. 2563 264
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 2563 264
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 ม.ค. 2563 242
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   13 ม.ค. 2563 258
มาตรการป้องกันการรับสินบน   13 ม.ค. 2563 275
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารต่อสาธารณะ   13 ม.ค. 2563 259
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2563 266
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   7 ม.ค. 2563 259