การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจังหาร ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 82
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 เม.ย. 2564 177
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 126
นโยบบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 113
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   3 ก.พ. 2563 175
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 2563 184
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 ม.ค. 2563 171
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   13 ม.ค. 2563 180
มาตรการป้องกันการรับสินบน   13 ม.ค. 2563 191
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารต่อสาธารณะ   13 ม.ค. 2563 185
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2563 168
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   7 ม.ค. 2563 182