สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 124
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจังหาร ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 196
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 เม.ย. 2564 248
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 171
นโยบบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 2564 163
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   3 ก.พ. 2563 227
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 2563 232
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 ม.ค. 2563 213
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   13 ม.ค. 2563 227
มาตรการป้องกันการรับสินบน   13 ม.ค. 2563 243
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารต่อสาธารณะ   13 ม.ค. 2563 229
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2563 223
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   7 ม.ค. 2563 231