สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 5

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   15 มี.ค. 2567 44
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2566 119
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   31 มี.ค. 2565 572
ประชุมประชาคมการจัดงานบุญสรงกู่ในช่วงสถานณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   22 เม.ย. 2564 238
ประชุมประชาคมการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 2 และ 16   12 มี.ค. 2564 195