สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ออนไลน์ : 7

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   4 เม.ย. 2565 131
ประกาศ ก.จ.จ.ก.ท.จ..และ ก.อบต.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.....   1 เม.ย. 2565 91
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558   1 ต.ค. 2563 168
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558   1 ต.ค. 2563 182