สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน

ไลน์ ESS Help Me เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมแอดไลน์ ESS Help Me ตาม QR Code และสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ครับ


โพสโดย : ฉัตรญาดา   วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566   View : 91
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบว่าผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่  (ดู 467)
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 498)
ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร  (ดู 526)
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  (ดู 546)
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร   (ดู 496)
เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 522)
เทศบาลตำบลจังหารเปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนวันเวลาราชการ 8.30-16.30 จันทร์ -ศุกร์  (ดู 568)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :