สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ


ออนไลน์ : 2

ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร
เรื่อง  กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ    
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจังหาร
************************
                        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
                        ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลจังหาร  จึงได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ     หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจังหาร  เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส  ตามช่องทาง ดังนี้
                   1.  แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลจังหาร 
                   2.  แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์   ส่งมาที่ที่ทำการเทศบาลตำบลจังหาร   เลขที่ 155   หมู่ที่ 3 
ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
                   3.  แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร  สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลจังหาร 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  0 4350 7068
                   4.  แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลจังหาร  http://www.jangharn.go.th/
หัวข้อ  “ร้องเรียนร้องทุกข์” 
5.  แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เทศบาลตำบลจังหาร
https://www.facebook.com/jangharnlocal

 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
View : 691