สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    - มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า

 - มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    - มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  - มาตรฐานสะพาน
    - มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  - มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    - มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  - มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
    - มาตรฐานทางระบายน้ำ  - มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
    - มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  - มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
    - มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  - มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
    - มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  - มาตรฐานหอกระจายข่าว
    - มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย  - มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
    - มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  - มาตรฐานหอพัก
    - มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  - มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
    - มาตรฐานการควบคุมอาคาร  - มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
    - มาตรฐานการวางผังเมือง  - มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
    - มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  - มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    - มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  - มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
    - มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  - มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
    - มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  - มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
    - มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  - มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 - มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  - มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 - มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  - มาตรฐานการตลาด
 - มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  - มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  - มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 - มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  - มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 สรุปสาระสำคัญ- มาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.
วันที่ : 8 ตุลาคม 2563   View : 535