สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจังหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐานแยกเป็น
         พันธกิจ
จัดให้มีการรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
         เป้าประสงค์
การคมนาคมไฟฟ้า การระบายน้ำ ปะตูระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว
         กลยุทธ์
         1. การคมนาคม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และตรวจสอบและกันแนว เขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์
         2. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
         3. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และร่องระบายน้ำ
         4. ก่อสร้าง ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ รางระบายน้ำ และจัดหาเครื่องสูบน้ำ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         พันธกิจ
ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชเกษตรปลอดสารพิษ
         เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ทักษะ ฝีมือแรงงานให้ตรงตามตลาดแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนมุ่งเน้น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี
         กลยุทธ์
         1.พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ และการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ
         2.ส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
         พันธกิจ
         - พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
         - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         เป้าประสงค์
         - เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีสถานที่ทำกิน ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
         กลยุทธ์
         1. ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมกิจกรรม อสม.
         2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         3. ช่วยเหลือและสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ติดเชื้อเอดส์ และจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
         4. พัฒนาศูนย์ อพปร. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมเพิ่มเติมการป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชน จัดตั้งงบประมาณป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณะภัยต่าง ๆ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
         พันธกิจ
         - ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
         - ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
         เป้าประสงค์
         - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
         - กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มิให้เกิดมลภาวะ
         กลยุทธ์
         1. ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
         พันธกิจ
         - ส่งเสริมการยกระดับพัฒนาด้านการศึกษา
         - ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
         เป้าประสงค์
         - ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
         - ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
         กลยุทธ์
         - เพิ่มช่องทาง ในการับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
         - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
         - ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
         พันธกิจ
         - ส่งเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
         - ส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ชุมชน และในภาพรวมของจังหวัด
         เป้าประสงค์
         - สนองนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
         - ยกระดับการมีส่วนร่วมทุกดภาคส่วน
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 655