สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

         เทศบาลตำบลจังหารนำโดยนายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร  และนายกันณพงศ์   กรรษา ปลัดเทศบาลตำบลจังหาร  ร่วมกับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจังหาร และประชาชนตำบลจังหาร  จัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 26  มกราคม  2564  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจังหาร และ ภาคประชาคม และภาคประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริตรวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนในการต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืนสืบไป
วันที่ : 21 เมษายน 2564   View : 336